Com convertir-se en emprenedor o autònom III

En aquest tercer article intentaré explicar que ha de fer un treballador autònom per començar a treballar sota la forma de Societat Civil Privada (SCP).

Curiosa i interessant il·lustració medieval sobre els oficis.

Com es podria definir la SCP? Doncs, els seus punts distintius són:

 1. la societat civil privada és la posada en comú de dues o més persones de béns, drets o activitats, amb l’ànim de repartir-se els guanys;

 2. no tenen personalitat jurídica;

 3. la responsabilitat dels socis és il·limitada i solidària, cosa que significa que els socis respondran de la totalitat dels deutes contrets amb el seu patrimoni tinguin la participació que tinguin en la societat;

 4. no hi ha cap xifra de capital mínima;

 5. la raó social la trien els socis;

 6. els guanys de la societat s’atribueixen als socis en funció de la seva participació, per la qual cosa són aquests els que tributen a través de l’IRPF;

 7. la societat civil privada, com l’empresari individual, està obligada a portar llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversió, i segons dictamina el codi de comerç, només a partir del moment que superen els sis-cents mil euros de volum de negoci se’ls obliga a portar-ne una comptabilitat.

 

Per tant la SCP és la forma més senzilla d’iniciar una activitat de manera col·lectiva perquè la constitució només requereix d’un contracte privat i no exigeix capital mínim. En contrapartida, existeix el desavantatge de la responsabilitat il·limitada i solidària dels socis, vol dir que cada un dels socis autònom respon amb el seu patrimoni personal de manera il·limitada davant de qualsevol deute, embargament, possible denúncia, etc…i en el cas que un del socis no pogués els altres respondrien també de la seva part.

 

Entrem a concretar les diferents obligacions:

 Tràmits per començar l’activitat : 

 1. Escollir si es vol exercir l’activitat en un local o no, en cas afirmatiu s’ha de consultar a l’Ajuntament del municipi a on es volem instal·lar, per saber quins tràmits s’han de fer per l’obertura del local, ja que poden variar segons la normativa local.

 

 1. S’ha de signar un contracte civil. El contracte civil és un contracte privat a on es regulen els drets i obligacions de les persones que s’associen i les normes de funcionament de la SCP. En el cas que s’aportin bens immobles i/o drets reals (p.e. una hipoteca) obligatòriament s’haurà de signar davant de notari, essent en els altres casos potestatiu.

 

Malgrat no hi ha establert un mínim d’aportació de bens o capital, s’ha de liquidar el ITP (Impost de Transmissió Patrimonial), model 600, que en aquest cas serà el 1% del total del valor aportat, al tractar-se d’una operació societària. Aquest impost es paga a l’Agència Tributària de Catalunya, i en el termini d’un mes a partir de la data de signatura del contracte.

 

 1. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF provisional. Es aconsellable sol·licitar el CIF provisional abans d’iniciar efectivament l’activitat (abans de facturar), mitjançant la presentació del model 036 a hisenda assignen un número CIF a la societat tot i que no s’iniciï l’activitat encara.

 

Si l’empresa ha de rebre factures a nom seu abans d’iniciar l’activitat, s’ha de sol·licitar a hisenda l’alta prèvia a l’inici d’activitat marcant la casella 504 a la declaració censal model 36, així es té la possibilitat de deduir les despeses que genera el nostre negoci prèvies a l’inici d’activitat (abans que s’emetin factures).

 

 1. Inscripció al cens de l’Agència tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística; es comunicarà mitjançant el model 036, declaració censal que l’hauran de presentar aquelles entitats que sol·licitin l’assignació d’un número CIF i que tinguin obligació d’identificar els seus socis, comuners o partícips.

 

L’alta d’IAE (Impost Activitat Econòmica) esta integrada en el model 036, així es comunica a hisenda la data d’alta de l’activitat i l’activitat que es desenvoluparà a partir d’aquell moment. Els subjectes passius de l’Impost de Societats i les societats civils amb un import net de la xifra de negoci inferior a un milió d’euros estan exemptes del seu pagament però obligades a comunicar l’alta.

 

 1. Totes les persones que s’associen a la SCP s’han d’inscriure en la seguretat social, en concret en el règim especial de treballador autònom (RETA), mitjançant el model TA.0521. En cas de tenir treballadors, cal sol·licitar un número de compte de cotització a on cada mes es pagaran les cotitzacions de la seguretat social dels treballadors, mitjançant el model TA.7. Aquest tràmit s’ha de fer en l’oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, TSGG, que correspongui per adreça, consultar enllaç amb les adreces i telèfons.

 

 1. En cas de tenir un local a on exercir l’activitat s’haurà de comunicar l’obertura del centre de treball al servei territorial corresponen del Departament de Treball. Igualment es obligatori tenir un Llibre de Visites per centre de treball, independentment es tingui treballadors o no; aquest llibre s’ha de diligenciar a la Delegació de Treball i Seguretat Social que pertoqui.

 

 

 Fiscalitat:

Com s’ha mencionat anteriorment les SCP estan sotmeses al règim d’atribució de rendes, és a dir, s’atribueix als socis (persones físiques) els guanys i/o les pèrdues generades en l’activitat, que els socis han d’incloure en la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, (IRPF). És a dir, és la part del benefici corresponent a cada soci la que tributa segons la fiscalitat del propi soci.

 

Per tant tenim:

 A. Tributació del benefici (IRPF): els rendiments que reparteixi la SCP a cada soci, tributaran doncs igual que en la figura de l’autònom, que pot ser de dues maneres:

 • per estimació directa, vol dir ingressos reals menys despeses reals. Hi han dos tipus, estimació directa normal i estimació directa simplificada.

 • per estimació objectiva, els famosos mòduls, en aquest cas, cada epígraf d’activitat esta regit per uns factors que són els que determinen el rendiment, per tant en aquest cas serà estimat.

 

B. Pagaments a compte o fraccionats: l’obligació trimestral de presentar i ingressar els pagaments fraccionats no recau en la pròpia S.C.P. si no en els seus socis, i aquests pagaments poden ser:

 • estimació directa: el 20% dels ingressos menys les despeses, model 130. Excepte que l’activitat a exercir sigui professional, en aquest cas en cada factura emesa per l’autònom ha de deduir (restar), actualment, un 21% de l’import del servei prestat, encara que la factura vagi a nom de la SCP.

 • Estimació objectiva o mòduls: el que determini el mòdul, model 131.

 

C. IVA: en aquest cas és la SCP la que esta obligada a tributar, i ho pot fer de 3 maneres:

 • Recàrrec d’equivalència, obligatori pel comerç minorista. Implica afegir a les factures un percentatge a més del tipus normal, que dependrà del tipus de producte o servei que es ven; i no fer la declaració trimestral.

 • Mòduls o simplificat, si s’està en mòduls en l’IRPF i no s’està en recàrrec d’equivalència. Cada trimestre es pagarà el que determini el mòdul. Model 310 i model 311 pel quart trimestre.

 • Règim normal d’IVA. En aquest cas cada trimestre s’ha de pagar IVA repercutit (IVA de les vendes) menys IVA soportat (IVA de les despeses), model 303.

 

D. Les SCP estan obligades a presentar durant el mes de febrer el model 347 on s’haurà de declarar les operacions que en el seu conjunt, respecte a un altre professional o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,00 Euros durant l’any natural anterior.

 

E. Si s’exerceix l’activitat en un local de lloguer, la SCP que serà la titular del lloguer esta obligada a pagar trimestralment la retenció que el propietari del local descompti de l’import del lloguer, mitjançant el model 115.

 

 

Obligacions mercantils:

 Portar els següents llibres de comerç:

 • Llibre d’ingressos i despeses

 • Llibre d’IVA

 • Llibre de béns d’inversió

 • Llibre de provisions de fons ( només per activitats professionals)


 

 

Si vols consultar els altres articles de la sèrie:

Com convertir-se en emprenedor o autònom I – RETA: règim de treballador autònom de la seguretat social

Com convertir-se en emprenedor o autònom II – Pases a fer per començar l’activitat com autònom/professional

Com convertir-se en emprenedor o autònom IV – Pases a fer per començar l’activitat com a Societat Limitada (S.L)

 


Sense respostes a "Com convertir-se en emprenedor o autònom III"


  Si us plau, comentar aqui

  Pot afegir html

  Captcha *