Desaparició de les Societats Civils Privades

interrogacion

 

Arran de les modificacions normatives introduïdes en la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, en el 2016 les Societats Civils Privades (SCP), aquelles amb personalitat jurídica i objecte mercantil tributaran per Impost de Societats.

Aquest canvi suposa la quasi desaparició de les SCP ja que la majoria tenen objectiu mercantil, perquè era la figura més utilitzada perquè un o més autònoms poguessin explotar una activitat o negoci, sense la burocràcia ni els costos d’una societat mercantil.

A grans trets, aquest canvi suposa dues alternatives:

A) Passar a tributar per Impost societats

B) Dissoldre

 

Opció A):

Si és passa a tributar per Impost de Societats, hi ha així mateix dues vies:

– Transformació material en societat mercantil

– Continuar igual formalment

La primera suposa canviar-se a una nova forma jurídica amb el corresponent nou NIF. Amb aquest pas també s’està dissolent la SCP, però creant una nova empresa.

La segona implica mantenir mateix nom i, de moment, també mateix NIF, és de suposar que amb el temps l’AEAT canviarà aquest fet.

En tots dos casos implica comunicar a AEAT el canvi, que s’hauria d’haver fet en el mes de gener, ja que és el termini de 30 dies que hi ha per presentar els models censals per comunicar qualsevol canvi.

En la segona via també és convenient adjuntar un inventari amb les existències a data 31/12/2015, ja que en molt casos també es produeix un canvi en el règim de tributació de l’IVA. Així mateix fora bo també adjuntar un escrit argumentant la situació o un annexa a l’acord privat de constitució amb la nova situació, i si cal noves clàusules, pel funcionament de la nova o híbrida societat.

Si s’ha agafat la primera via, passar a una nova forma jurídica, s’han de fer les gestions amb l’AEAT tant de la desaparició de la SCP com de la creació de la nova societat.

En cas que al mes de gener no s’hagi comunicat, encara que en teoria, s’està fora de termini, donada l’excepcionalitat de la situació, tampoc crec que no fos acceptada per AEAT. Degut a que ara la prioritat per ella és que s’incorporin el màxim possible de SCP a la tributació per impost de Societats, per tant, seran més flexibles en els terminis.

 

Opció B):

Si es decideix dissoldre i no continuar l’activitat, o bé continuar-la com autònom, s’ha d’aplicar el règim de dissolució i liquidació, regulat en la disposició 19a de la llei de l’IRPF.

Bàsicament aquest règim regula la forma i tributació de la dissolució:

– Durant els 6 primers mesos del 2016 s’ha d’aprovar la dissolució amb liquidació de la SCP, i en els 6 següents mesos porta a terme totes les gestions necessàries per l’extinció de l SCP

– Exempció o no meritament en el pagament de diferents impostos derivats de la dissolució i de l’atribució de rendes o actius de la SCP. Com per exemple: ITP-AJD (impost de transmissió patrimonial i actes jurídics); l’Impost sobre les Plusvàlues en el valor de terrenys; renda guanyada en l’atribució; etc…..

– Determinar com es calcula el valor dels drets que s’atribueixen als diferents socis de la SCP, per saber si existeix renda o guany patrimonial

 

 

El que suposa per una SCP passar a tributar per Impost de Societats, apart de l’aspecte purament tributari o de càlcul de l’impost, es fer més complexa la seva gestió diària, ja que passa a regir-se per les obligacions d’una societat mercantil. El que implica complir amb unes obligacions a nivell formal, comptable i mercantil, més rígides.

 


Sense respostes a "Desaparició de les Societats Civils Privades"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *