RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I D’ANIVELLAMENT

 reserves5

 

De les novetats que més criden l’atenció en el nou Impost de Societats, és la figura de la reserva de capitalització i la reserva d’anivellament. A més de la incertesa que genera la novetat, la seva aplicació no està exempta de certa complexitat.

Passem a intentar clarificar-les.

 

RESERVA DE CAPITALITZACIÓ:

Suposa un benefici fiscal perquè la seva conseqüència és no tributar la part de benefici de l’empresa que es destina a la constitució d’aquesta reserva.

Ve a compensar els efectes negatius que ha suposat l’eliminació de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i de la deducció per inversió de beneficis, existents en la llei anterior. Es pretén doncs incentivar el finançament propi de l’empresa, en detriment del finançament aliè.

Qui pot dotar aquesta reserva:
– Les societats que tributen al tipus general de l’Impost (en el 2015 un 28% i en el 2016 un 25%)
– Les societats que apliquin el tipus d’empreses de nova creació (15% tant en 2015 com 2016)
– Les entitats de crèdit (30% en 2015 i 2016) i les d’hidrocarburs (33% al 2015 i 30% al 2016)

Requisits per dotar la reserva:
– Manteniment de l’increment dels fons propis de l’entitat durant un termini de 5 anys des del tancament del període impositiu què li correspon aquesta reducció, excepte per l’existència de pèrdues comptables
– La reserva dotada haurà de figurar en el balanç amb absoluta separació i amb un títol que la identifiqui
– La reserva ha de ser indisponible durant el termini de manteniment de 5 anys
– No hi ha requisit d’inversió d’aquesta reserva en cap actiu específic

Com s’aplica:
– Aquesta reserva suposa una reducció de la base imposable de l’impost del 10% de l’import de l’increment del seus fons propis
– L’import que no es pugui reduir per superar el límit sobre la base imposable, seran quantitats pendents que podran ser objecte d’aplicació o reducció en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en el que s’ha generat el dret a reducció.

Per poder aplicar-la correctament el més important doncs, és saber determinar l’increment de fons propis. En aquest cas, l’increment de fons propis ve determinat per la diferència positiva entre els fons propis existents al tancament de l’exercici sense incloure els resultats del mateix i els fons propis existents a inici del mateix sense incloure els resultats de l’exercici anterior.

No es consideren entre els fons propis:
– Aportacions de socis
– Ampliacions de capital per compensació de crèdits
– Ampliació de fons propis per operacions amb accions pròpies o de reestructuració
– Reserves legals o estatutàries
– Reserva per inversions a Canàries
– Fons Propis corresponents a emissió d’instruments financers compostos
– Fons propis per variació en actius per impost diferit derivades de disminució o augment del tipus de gravamen

Quan ha de ser registrada aquesta reserva:
Si considerem com exercici fiscal el natural, si a 31/12/2015 s’ha produït un increment de fons propis respecte els existents a 01/01/2015, amb independència de que no hi sigui formalment registrada la reserva per capitalització en el balanç, podrà aplicar-se en la base imposable del 2015 la reducció del 10% de l’import de l’increment dels fons propis existent en el període impositiu, disposant del termini previst per l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2015 (en el nostre cas seria com a màxim el 30/06/2016) per reclassificar la reserva corresponent a la reserva de capitalització per tal que aparegui en el balanç de manera separada i amb títol apropiat, encara que aquest compliment formal es realitzi en el balanç de les comptes anuals del 2016 i no en el del 2015.

És a dir, es dedueix en el 2015 i es reflecteix en la comptabilitat en el 2016.

 

RESERVA D’ANIVELLAMENT:

Suposo un benefici fiscal doncs permet reduir la tributació d’un determinat període impositiu respecte les bases imposables negatives que es generin en els 5 anys següents, avançant d’aquesta manera en el temps l’aplicació de les futures bases imposables negatives.

Qui pot dotar aquesta reserva:
Les empreses de reduïda dimensió, és a dir, aquelles que el seu import net de la xifra de negocis en el període impositiu anterior sigui inferior a 10 milions d’euros, i que tributin al tipus del 25%.

No podran utilitzar aquesta reserva les empreses de nova creació que apliquin en el seu primer període impositiu i en el següent el tipus reduït del 15%.

Requisits per dotar la reserva:
– Només per empreses de reduïda dimensió que tributin al tipus del 25% que és el general del règim especial
– La reserva serà indisponible fins el període impositiu en el que es produeixi la seva afectació a la base imposable de l’empresa.

Si s’incompleix algun dels requisits, suposarà que l’empresa haurà d’afegir a la quota integra del període impositiu en el que s’incompleixi, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han sigut objecte de minoració incrementades en un 5%, més dels interessos de demora.

Com s’aplica:
– Suposa una reducció de la base imposable positiva en un màxim del 10% del seu import amb un límit màxim anual de 1 milió d’euros.
– Per aquest import es dota una reserva indisponible a càrrec dels beneficis de l’any en que es redueix la base i, si no existeixen beneficis suficients, haurà de dotar-se en els exercicis següents en quan sigui possible.
– Si l’empresa genera bases negatives en els 5 exercicis següents, es redueixen de la minoració aplicada per aquesta reserva fins el seu import i, si no hi ha hagut bases negatives, la quantitat minorada s’afegirà a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment de l’impost.
– Aquesta reserva és compatible amb la de capitalització, però no s’aplicarà sobre els mateixos imports. La base imposable sobre la que es calcula aquesta reserva d’anivellament, és la que s’obté després d’aplicar la reserva de capitalització.

Quan ha de ser registrada aquesta reserva:
A efectes de minorar la base imposable del 2015, ja es podrà aplicar encara que s’haurà de dotar en el moment en que segons la normativa mercantil determina l’aplicació del resultat de l’exercici, és a dir quan la Junta General resolt l’aplicació del resultat del 2015, que ja serà en el 2016, si l’exercici fiscal coincideix amb l’any natural.

És a dir, que l’apliquem en el 2015 però no quedarà reflectida en la comptabilitat fins el 2016.

 

L’aplicació d’aquestes dues reserves comporta que cal fer un seguiment dels resultats de la societat durant els 5 anys següents al període impositiu en el que s’aplica la deducció.

S’ha de tenir en compte si l’empresa arrossega bases negatives anteriors. En aquest cas, la reserva de capitalització es pot aplicar si hi ha increment de fons propis, però si hi ha resultats negatius d’exercicis anteriors que s’han compensat amb beneficis, pot ser no es podrà aplicar la reserva en la seva totalitat. En el cas de la reserva per anivellament, la base imposable sobre la que s’aplica el 10% és la que surt un cop s’han compensat les bases negatives anteriors i després de l’ajust per la reserva de capitalització.

 


Sense respostes a "RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I D'ANIVELLAMENT"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *