Assessoria mercantil i econòmica-financera


Assessoria mercantil a Barcelona

MERCANTIL

 • Constitució d’empreses
 • Elaboració de Contractes mercantils i privats
 • Confecció d’escriptures tant de constitució, de compravenda, canvi d’administrador, modificacions d’estatuts o altres aspectes patrimonials (capital social, càrrecs, poders, trasllat de domicili…)
 • Preparació del Llibre d’Actes i del Llibre de Socis, i el seu posterior dipòsit en el Registre Mercantil
 • Reorganització d’empreses

 

Assessoria econòmica-financera a Barcelona

ECONÒMICA-FINANCERA

 • Valoració d’empreses (due diligence)
 • Estudis de viabilitat
 • Estudis de mercat
 • Estudis Econòmic-Financers: rendibilitat, endeutament, liquiditat…
 • Auditoria interna
 • Elaboració i seguiment de pressupostos