AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS IMPOSTOS 2017

ajornament_IVA

En el Reial Decret Llei 3/2016 aprovat el 2 de desembre de 2016, i d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2017, s’introduïen canvis en el pagament del deute tributari.

En primer lloc: suprimeix l’exempció normativa que permetia l’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte.

En segon lloc: estableix els següents supòsits en els quals tampoc poden ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris:
– Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma que haguessin estat suspeses
Les derivades de tributs repercutits (IVA), excepte que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han sigut cobrades
Els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats

Doncs bé, aquestes modificacions en la pràctica implicaven que, a partir de l’1 de gener del 2017 no es podia ajornar cap tribut.

Davant aquest fet, els autònoms i Pimes van posar el crit al cel, i amb raó, per dues raons:ajornament_IVA2
1. se’ls hi tancava una de les poques vies de finançament que podien gaudir de manera fàcil i sense costos importants. Hisenda finança a interés legal.
2. en aquests col·lectius, els morosos i el nombre d’impagats són superiors que en empreses de dimensió més gran. Amb la qual cosa, se’ls obliga a avançar uns diners que no han cobrat, i per tant, condueix a una descapitalització important.

En aquest cas Hisenda va escoltar aquests arguments, i a mitjans de gener, més concretament el 18/01 en plena campanya de presentació d’impostos, l’Agència Tributària va publicar la instrucció que, donava a entendre la permissió de l’ajornament i fraccionament de l’IVA i altres deutes tributaris a autònoms i, per extensió, a Pimes, el 2017.

En realitat, en aquesta instrucció no es deia literalment que es podia ajornar, però implícitament de la seva aplicació sí que deriva aquesta conclusió. I per què? Doncs perquè per deutes inferiors a 30.000 euros, no es requereix garanties i el procés per demanar l’ajornament es automàtic, per tant hisenda no demanarà explícitament les factures no cobrades. Per tant, en realitat no és que permeti ajornar, però per procediment no exigeix demostrar les quotes no cobrades.

És a dir el procés per l’IVA queda així:

  SOL·LICITUDS FINS A 30.000€ SOL·LICITUTDS DES DE 30.001€
 GarantiesNO
 Termini màxim (pagaments mensuals) 1236
 PeriodicitatMensualMensual
Més requisits:Si la sol·licitud és per IVA, Hisenda NO SOL·LICITARÀ que s’acrediti que les quotes d’IVA repercutides no han estat efectivament pagades (procediment automàtic)Si la sol·licitud és per IVA, s’haurà d’acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat efectivament pagades (1)

(1) L’Agència Tributària sol·licitarà que s’acrediti que l’import de l’ajornament es correspongui amb quotes d’IVA no cobrades. Per tant, si l’import de les quotes d’IVA cobrades durant el període impositiu puja a una quantia superior a l’import de l’ajornament, no es concedirà l’ajornament.

A  més a més s’ha de tenir en compte:

A) PERSONES FÍSIQUES:
– Es desestimaran les sol·licituds d’ajornament de deutes per retencions o derivades de resolucions fermes desestimatòries total o parcialment, que haguessin estat suspeses.
– Els pagaments fraccionats (model 130) s’admetran o no, com fins ara. Si es tracta de deutes inferiors a 30.000 euros, se segueix un sistema automatitzat i, en principi, es concedeixen sense garantia. Si la quantia és superior a aquesta xifra, els casos s’estudien d’un en un en funció de la garantia aportada i altra documentació.

B) PERSONES JURÍDIQUES:
– Es desestimaran les sol·licituds d’ajornament de deutes per retencions, les derivades de resolucions fermes desestimatòries total o parcialment, que haguessin estat suspeses i les de pagaments fraccionats de l’Impost de societats.
– No es poden ajornar retencions en cap cas, ni deutes derivats de resolucions fermes que van estar suspeses durant els procediments, ni els pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

Aleshores es pot dir que aquesta permissivitat a autònoms i pimes queda subordinada al fet que l’Agència Tributària mantingui el procediment automàtic per deutes inferiors a 30.000 euros, i no li vingui la idea, motivada per un recel recaptatori, de començar a demanar, via notificació, acreditació de les quotes no pagades.

Per tant, és un tema tancat en fals.


Sense respostes a "AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS IMPOSTOS 2017"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *