Assessoria fiscal,
dret tributari i fiscalitat internacional

Amb el nostre assessorament fiscal li volem aportar valor afegit a la seva empresa. El que implica:

 

Modelar la fiscalitat més adient amb una bona planificació prèvia
Aportar les millors respostes i solucions a la relació davant l’administració fiscal (en qualsevol àmbit: local, autonòmic, estatal)
Avançar-se als possibles conflictes i problemes fiscals amb l’Administració
Solucionar qualsevol dubte fiscal

 

I evidentment, a més a més……

ASSESSORIA FISCAL

➝ Presentació impostos, trimestrals i/o mensuals (IVA, IRPF, Impost Societats)
➝ Presentació anual de l’Impost de societats
➝ Presentació de Declaracions de Resum Anuals
➝ Presentació de Declaracions informatives (036, 347,349…)
➝ Declaració anual de Renda i Patrimoni
➝ Declaracions no periòdiques (Impost de no residents (IRNR), IVA, etc…)
➝ Presentació altres impostos
➝ Aplaçaments i fraccionaments de deutes tributaries
➝ Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions, contestació requeriments
➝ Apoderament de societats incloses en la Direcció Electrònica Habilitada (D.E.H)
➝ Assessorament i planificació fiscal, davant qualsevol situació vital com herències, o en qualsevol decisió empresarial que cal analitzar la millor opció fiscal per ser la menys gravosa.

DRET TRIBUTARI

Consultes sobre les normes legals que determinen i afecten a les obligacions i deures del subjecte (persona física, societat o entitat) davant del sistema tributari, tant estatal com autonòmic i local, així com els problemes que planteja la seva aplicació.

 

Contenciós davant l’administració tributaria per donar resposta a procediments d’inspecció, recaptació, gestió, sancionador i delicte fiscal, mitjançant al·legacions, recursos, reclamacions, judicis, etc…

FISCALITAT INTERNACIONAL

Consultes sobre la normativa fiscal de l’àmbit internacional, com els convenis de doble imposició, acords d’intercanvi d’informació i altres convenis o acords tributaris internacionals.

 

Fiscalitat de no residents, fiscalitat d’impatriats-expatriats, planificació fiscal internacional.