Assessoria comptable

Només una correcta comptabilitat permet tenir una idea fidel de la situació patrimonial de l’empresa, imprescindible per poder obtenir i analitzar els estats financers que conduiran a prendre bones decisions sobre la seva sostenibilitat i creixement econòmic.

Assessoria comptable

➝ Comptabilització de les operacions de l’activitat segons la normativa

➝ Tancaments trimestrals i anuals

➝ Confecció dels llibres oficials i dels registres obligatoris per llei

➝ Estudi i confecció dels estats comptables amb la freqüència sol.licitada pel client (Balanços i Compte de Resultats)

➝ Anàlisi i comentari dels resultats dels balanços

➝ Assessorament sobre l’aplicació del Pla Comptable

➝ Preparació dels llibres comptables i de comerç i presentació al registre mercantil ➝ Elaboració de les comptes anuals i presentació al registre mercantil

➝ Introducció de la comptabilitat analítica (centres de cost)