Assessoria comptable


Assessoria comptable a Barcelona
  • Comptabilització de les operacions de l’activitat segons la normativa
  • Tancaments trimestrals i anuals
  • Confecció dels llibres oficials i dels registres obligatoris per llei
  • Estudi i confecció dels estats comptables amb la freqüència sol.licitada pel client (Balanços i Compte de Resultats)
  • Anàlisi i comentari dels resultats dels balanços
  • Assessorament sobre l’aplicació del Pla Comptable
  • Preparació dels llibres comptables i de comerç i presentació al registre mercantil
  • Elaboració de les comptes anuals i presentació al registre mercantil
  • Introducció de la comptabilitat analítica (centres de cost)