PROJECTE REFORMA PLA GENERAL COMPTABLE

 COMPTABILITAT WEB

 

Hi ha un projecte per Reformar el Pla General de Comptabilitat, en teoria hauria d’haver entrat en vigor el 01/01/2016 però encara no ha estat aprovat per l’ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) que depèn del “Ministerio de Economia y Competitividad”.

Però davant l’evidència de la seva propera aprovació analitzarem els aspectes més importants. Per començar és una reforma que afecta sobretot a la comptabilitat de les Pimes, Entitats sense finalitat de lucre i a la formulació de Comptes Anuals Consolidats.

Comencem amb les novetats:

A) Es revisa i es modifica el concepte de petita, mitjana i microempresa. Per classificar-se com a tal, durant dos exercicis consecutius i a la data de tancament de cadascun d’ells, no han de superar com a mínim dos de les circumstàncies següents:

 TIPUS D’EMPRESA TIPUS DE BALANÇ (ACTIU)VOLUM DE NEGOCI NET  NUMERO DE TREBALLADORS
 MICROEMPRESA 350.000700.000 10
 PETITA EMPRESA 4.000.0008.000.000 50
 MITJANA EMPRESA 20.000.00040.000.000 250 
 GRAN EMPRESAquan excedeix les xifres anteriors   
 GRUP D’EMPRESES   
 PETIT 4.000.0008.000.000 50
 MITJÀ 20.000.00040.000.000 250
 GRAN quan excedeix les xifres anteriors  

 

B) Simplificació dels comptes anuals, que es tradueix de la següent manera:

1. Simplificació de la Memòria reduint les Notes a menys de 10 a les Petites empreses, i en el cas de les Microempreses quedaran deslliurades de la memòria si presenten certes anotacions sobre temes financers i operacions vinculades al balanç.

2. Per les petites empreses i microempreses es planteja l’alliberació de presentar l’informe de gestió i de publicar el compte de Pèrdues i Guanys.

3. Les petites empreses i microempreses no caldran que presentin l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.

4. Per les petites empreses i microempreses no serà necessari presentar l’informe d’auditoria

 

C) Respecte els grups d’empreses, queda exempts d’elaborar estats financers consolidats els grups petits, excepte en aquells casos que una de les empreses filials sigui una entitat d’interès públic.

 

D) Canvis en els criteris de valoració:

1. Se li dóna menys protagonisme al valor raonable, concepte difícil d’entendre per petites empreses i microempreses, i es tornarà a la norma general del preu d’adquisició o cost de producció, deixant el valor raonable per alguns instruments financers.

2. Es podrà tornar a utilitzar el mètode LIFO (últimes en entrar – primeres en sortir) per valorar les existències.

3. Tornar el valor nominal davant el cost amortitzat, el que permetrà utilitzar els quadres d’amortització i els extractes enviats per les entitats bancaries, estalviant càlculs i mals de cap.

 

E) Tornen les despeses d’establiment i constitució a ser comptabilitzades com immobilitzats i poder-les amortitzar en cinc anys.

 

F) El Fons de Comerç tornarà a ser objecte d’amortització amb un termini màxim de 10 anys, eliminant els deterioraments.

 

Aquestes modificacions fan un pas enrere ja que tornen al Pla de Comptabilitat d’abans de la modificació vigent el 2008. Per tant, podríem dir que la gran reforma comptable del Pla del 2008 va ser presidida per la falta de previsió.

 

 


Sense respostes a "PROJECTE REFORMA PLA GENERAL COMPTABLE"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *