Modificació PGC i PGC Pimes (RD 602/2016) i Subministrament d’Informació d’IVA (SII)

Ja sabem que el 2017 serà un any mogudet a nivell fiscal i comptable, amb increments d’impostos, creació de nous, limitacions a l’hora d’aplaçar IVA, reducció del pagament en metàl·lic, etc….

I altres que ens vindran durant l’exercici.

Doncs bé, ara ja podem incorporar altres dues novetats, aprovades el 02/12/2016 i que, una d’elles entra en vigor el 01/01/2017 i l’altre el 01/07/2017, aquesta última si no hi ha més dilacions.

 

La que entra en vigor a partir del 01/01/2017 és el Real Decret 602/2016 del 02/12/2016 en el qual es modifica el Pla General Comptable (PGC) i el PGC de PIMES, a més d’incorporar canvis en les normes de Consolidació i en les normes d’adaptació del PGC per les entitats no lucratives.

modificacio-pgc-i-pgc-pimes

Les modificacions són:

1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses, en els següents aspectes:
– s’elimina l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net
– es redueix la informació a incloure a la memòria a les següents àrees: activitat de l’empresa, aplicació del resultat, actius i passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses, i operacions amb parts vinculades.

2. S’amplia l’àmbit d’aplicació del PGC Pimes igualant els requisits als ja previstos per poder elaborar el model abreujat de balanç i memòria. És a dir, totes les empreses que tinguin: un actiu inferior o igual a 4 milions; un import net de la xifra de negoci inferior o igual a 8 milions; i un número mig de treballadors inferior o igual a 50, poden accedir al PGC Pimes i així simplificar les seves obligacions comptables i d’informació.

3. Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles, i en especial el Fons de Comerç. En concret, s’incorpora la seva amortització en 10 anys quan la seva vida útil no es pugui estimar de manera fiable. I es crea el compte 2804 amortització acumulada Fons Comerç.

4. S’introdueixen canvis en les Normes de Formulació dels Comptes Anuals Consolidats (NOFCAC) sobre l’exclusió i dispensa de consolidar, en el sentit d’aplicar de manera obligatòria a grups petits la dispensa per raó de mida de totes les societats dependents excloses de consolidació.

5. Es modifiquen les normes d’aplicació del PGC a les entitats sense ànim de lucre i el seu model del pla d’actuació, en els següents aspectes:
– permetre a aquestes entitats perquè puguin aplicar el PGC Pimes en les mateixes condicions que els previstos per les empreses
– aplicar també els canvis en matèria d’immobilitzat intangible

 

Pel que respecte a la mesura que entra en vigor el 01/07/2017 és el ja famós Subministrament d’Informació d’IVA (SII). 

Es tracta d’enviar a hisenda informació sobre les factures, quasi a temps real. És un sistema que porta temps pendent de ser aplicat, però ara sí que sembla que ja és de veritat.sii

Consisteix en el subministrament electrònic dels llibres de registre de facturació i bens d’inversió. No caldrà enviar les factures, sinó enviar les dades de les mateixes mitjançant un arxiu electrònic creat per l’Agencia Tributària.

El termini per enviar aquesta informació serà:
– de 4 dies naturals des d l’expedició de les factures emeses,
– de 4 dies naturals des de la data que es produeixi el registre comptable de les factures rebudes,
– de 4 dies naturals des del moment d’expedició o transport, o des del moment de la recepció del bé, en el cas de les operacions intracomunitàries
– dintre del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins el 30 de gener), dels bens d’inversió.

En el còmput d’aquests dies no s’inclouen dissabtes, ni diumenges ni festius nacionals.

Qui esta obligat a aplicar el SII:
– empreses que estiguin inscrites en el REDEME (Règim de devolució mensual d’IVA)
gran empreses, per tant amb una facturació superior als 6 milions (que ja liquiden mensualment l’IVA)
grups d’IVA

Encara que l’Agencia Tributària convida amablement a tots els subjectes passius que es vulguin incorporar de manera voluntària.

Aquest SII afectarà negativament sobretot a les empreses inscrites en el REDEME, ja que moltes d’elles no són “gran empresa” i per tant suposarà un increment de les exigències formals que comportarà increment de costos (programes informàtics, personal i professionals).

 


Sense respostes a "Modificació PGC i PGC Pimes (RD 602/2016) i Subministrament d'Informació d'IVA (SII)"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *