Protecció de Dades de caràcter Personal (RGPD – LOPD)


Protecció de Dades

Des del 25 de maig del 2018 és d’obligat compliment el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) a tot l’àmbit europeu. A més a més, a Espanya el 5 de desembre s’ha aprovat la nova LOPD (Llei de protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals), que permet adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD introduint novetats respecte el reglament, per tal d’enfortir més la protecció.

Aquesta normativa és d’obligat compliment tant per persones jurídiques (empreses i/o entitats) com per persones físiques que tractin dades de caràcter personal (qualsevol dada/imatge que permeti identificar a una persona) i sobre tot en el cas que aquestes dades poden ser cedides a tercers. Les dades de caràcter personal les trobem en la normal activitat amb clients, proveïdors, treballadors…….tant en format paper com electrònic.

Les sancions per no complir amb la norma és un dels punts que més s’ha endurit.

AMM Assessoria li proporciona l’adaptació a la nova normativa RGPD – LOPD amb la finalitat d’optimitzar els processos de seguretat dels sistemes informàtics i de l’estructura de la documentació. L’objectiu és aconseguir un compromís de confidencialitat i protecció entre l’entitat i les persones que els hi han cedit les seves dades personals donant compliment a la normativa i cobrir així els eventuals riscos.