NOVETATS RENDA 2015

renta_2015_ca

 

Estem de ple en període de presentació de la declaració de la renda, va començar el 4 d’abril i finalitza el termini el 30 de juny.

En aquesta campanya s’aplicaran les novetats que van ser aprovades en l’última reforma.

Passem a comentar les més importants.

renta_web_100

Cal començar per una novetat més formal que de contingut, com és la irrupció de les noves tecnologies. Ha nascut el concepte de Renda WEB,  és com fer la declaració en el núvol i adaptable a qualsevol suport (tablet, mòbil, ordinador). Per tant, es pot anar fent a estones, des de qualsevol lloc i guardar-ho i després tornar-hi. Dóna la possibilitat d’un cop feta i confirmada es pugui enviar de manera automàtica. Caldrà tenir un certificat o la clau PIN. Cal anar amb compte, perquè la seva senzillesa, ja que s’incorpora automàticament les teves dades fiscals, pot portar a errors perquè poden faltar dades (sobre tot referent a immobles i a productes sense retenció). A més a més s’ha detectat que falta l’automatització d’algunes deduccions autonòmiques; hi ha certes incoherències amb els descendents i les reduccions que comporten; també en el cas de declaracions conjuntes, si es vol presentar individual és difícil trobar l’opció. És de suposar que el sistema s’anirà perfeccionant perquè, temo, que serà l’eina de futur.

 

Pel que fa al contingut, bàsicament han desaparegut deduccions, la qual cosa, malgrat la reducció de tipus marginal pot resultar que al final es pagui més.

 

Passem a concretar:

renda 15_1

1. Desapareix la reducció general de 2.652 euros, per obtenció de rendiments del treball, qualsevol que fos el rendiment net positiu, i qualsevol que fos la quantia d ‘ «altres rendes» percebudes. Però s’aprova una nova despesa deduïble de 2.000 euros en concepte d’altres despeses.

2. Eliminació de l’exempció per dividends: les participacions en beneficis obtinguts per tenir accions en qualsevol tipus d’entitat estaven exempts amb el límit de 1.500 euros anuals, desapareix aquesta exempció.

3. Reducció de l’aportació màxima a plans de pensions que gaudeix d’avantatge fiscal, i que passa de 10.000 euros anuals, 12.500 a partir dels 50 anys, a la menor de 8.000 euros o del 30% dels rendiments nets de treball més activitat econòmica. En referència als plans de pensions també s’ha eliminat la reducció del 40% que s’aplicava al rescat dels mateixos en forma de capital, per les aportacions fetes abans del 31/12/2006.

4. Eliminació de la deducció per lloguer dels contractes signats al 2015. Pels propietaris també s’elimina la reducció que existia del 100% del lloguer si l’arrendatari complia unes condicions d’edat i rendes. Ara només queda vigent la reducció del 60%.

5. En el cas de venda de l’habitatge habitual, esta vigent la exempció per reinversió, però s’han eliminat els anomenats coeficients d’actualització i han limitat els coeficients d’abatiment, que permeten corregir la plusvàlua, en menys, per l’efecte de la inflació.

6. Canvis en els rendiments en espècie: a partir del 2015 els xecs restaurant, xecs guarderia o assegurances de vida pagades per l’empresa tributen. Només hi ha dues excepcions: formació i assegurances de responsabilitat civil.

7. Aquells contribuents amb activitats econòmiques que optin pel règim d’estimació directa simplificada només podran deduir-se un màxim de 2.000 euros per despeses difícilment justificables. I només podran accedir a l’estimació objectiva qui no facturin més de 150.000 euros, bastant menys que els 450.000 euros de l’anterior règim fiscal.

 

Ara passem a les novetats que poden suposar una disminució en la quota a pagar: 

1. Reducció dels tipus impositius marginals estatals i reducció dels trams de base de cotització (en els rendiments per treball) a on aplicar-los, passant de 7 a 5:

 De 0 a 12.540€De 12.540 a 20.200€De 20.200 a 34.000€De 34.000 a 60.000€Més de 60.000€
Tipus impositiu %2025313947

2. Qualsevol guany patrimonial passarà a tributar a la base d’estalvi general tenint uns tipus més avantatjosos com són:

Fins a 6.000 euros tributaran al 19,00 %

De 6.000 a 50.000 euros tributaran al 21,00%

Més de 50.000 euros tributaran al 23,00%

3. Increments en els mínims a deduir:

Mínim personal: passa a 5.550 euros (si el contribuent té més de 65 anys a 6.700 i si té més de 75 anys a 8.100).

Mínim per descendents: pel primer passa a 2.400 euros, pel segon a 2.700 euros, pel tercer 4.000 euros i pel quart i següents passa a 4.500 euros. Si és menor de tres anys s’incrementa en 2.800 euros.

Mínim per ascendent: passa si és major de 65 anys a 1.150 euros i si és major de 75 anys a 2.550 euros.

4. En el cas de tenir més de 65 anys hi ha exempció de tributació per venda d’habitatge habitual amb independència de si reinverteix o no.

5. S’aprova una deducció addicional similar a la de les mares treballadores de 1.200 euros a l’any, per a aquelles famílies nombroses o per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat.

6. Canvia el tractament fiscal de les donacions duplicant les deduccions per als donatius. Els primers 150 euros donats estan beneficiats fiscalment al 50%. El que superi aquesta quantia tindrà una desgravació addicional del 27,5%. Si el contribuent és solidari de forma habitual i en els dos anys anteriors també era donant, el que superi els 150 euros esmentats tindrà una deducció del 32,5%.

 

Com es veu aquest any la renda va carregada de canvis que cal tenir present, ja que cal recordar que encara que es confirmi l’esborrany d’hisenda, si aquest conté errors, el responsable no és hisenda que l’ha fet, sinó el contribuent que l’ha signat. Per tant anem amb compte i, consell pràctic, repasem bé les dades de la declaració abans de confirmar-la i enviar-la.

 

 


Sin respuestas a "NOVETATS RENDA 2015"


    Por favor, comentar aquí

    Puede añadir html

    Captcha *