Reforma fiscal: Entitats sense ànim de lucre versus Impost de Societats

 

 

Un dels punts més alarmants de la reforma fiscal aprovada, referent a l’Impost de Societats, és el que afecta a les Entitats sense ànim de lucre, degut a que a partir del 2015 tenen l’obligació, TOTES, de presentar Impost de Societats.

 

 

Comencem per identificar les entitats sense ànim de lucre.

 

L’article 9 de la Llei 27/2014 que regula l’Impost de Societats, regula les exempcions respecte l’Impost, i ens trobem amb tres categories d’entitats sense ànim de lucre amb obligacions diferents:

 

1. Estaran totalment exempts de l’Impost:

a)L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.

b)Els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret públic de anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

c)El Banc d’Espanya, el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit i els Fons de garantia d’inversions.

d)Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

e)I altres organismes públics…….

 

2. Estaran parcialment exemptes les entitats e institucions sense ànim de lucre que els hi sigui aplicable el règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscal pel mecenatge, regulat en la Llei 49/2002.

 

Aquesta llei defineix en el seu article 2 les entitats sense ànim de lucre, i en l’article 3 quins requisits han de complir per ser considerades com a tal:

 

Article 2:

a)Les fundacions.

b)Les associacions declarades d’utilitat pública.

c)Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

d)Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.

e)Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.

f)Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

 

Article 3:

1.  Que persegueixin finalitats d’interès general, sigui quina sigui la seva naturalesa (humanitària, cultural, professional, científica………)

2. Que destinin a la realització dels dits fins almenys el 70 per 100 de les rendes i ingressos:

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.

b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.

c) Els ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos. Les entitats sense fins lucratius hauran de destinar la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.

3. Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.

4. Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusivament de qualsevol d’ells no siguin els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es beneficiïn de condicions especials per utilitzar els seus serveis.

5. Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l’òrgan de govern siguin gratuïts.

6. Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini íntegrament a alguna de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes d’aquesta Llei, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin fins d’interès general.

7. Que estiguin inscrites en el registre corresponent.

8. Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen o, si no, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.

9. Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica. En absència de previsió legal específica, hauran de retre comptes abans de transcorreguts sis mesos des del tancament del seu exercici davant l’organisme públic encarregat del registre corresponent.

10. Que elaborin anualment una memòria econòmica en la qual s’especifiquin els ingressos i despeses de l’exercici, de manera que es puguin identificar per categories i per projectes, així com el percentatge de participació que mantinguin en entitats mercantils.

 

3. Estaran parcialment exemptes també:

a) Les entitats i institucions sense ànim de lucre no incloses en l’apartat anterior.

b) Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.

c) Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials i els sindicats de treballadors.

d) Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i-de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.

e) Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

f) Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les Comunitats autònomes, així com les autoritats portuàries.

 

 

Que vol dir estar parcialment exempt de l’Impost de Societats? Doncs que hi ha rendes que no seran gravades per l’impost i d’altres que sí.

 

Rendes exemptes:

a) Les que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixin el seu objecte o finalitat específica, sempre que no tinguin la consideració d’activitats econòmiques.

En particular, estaran exemptes les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d’una activitat econòmica. Les subvencions, excepte les destinades a finançar la realització de explotacions econòmiques no exemptes. Els donatius i donacions rebuts per col·laborar en els fins de l’entitat.

b) Les derivades d’adquisicions i de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

c) Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l’objecte o finalitat específica quan el total producte obtingut es destini a noves inversions en elements de l’immobilitzat relacionades amb aquest objecte o finalitat específica.

 

Rendes no exemptes:

a)Rendiments obtinguts d’activitats econòmiques (no relacionades amb la finalitat de l’entitat)

b)Rendes derivades del patrimoni

c)Rendes obtingudes de la transmissió del patrimoni detallat en el punt anterior

 

Pel que respecte a les despeses, no tindran la consideració de deduïbles:

a)Les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.

b)Les quantitats destinades a l’amortització d’elements patrimonials no afectes a les explotacions econòmiques sotmeses a gravamen.

c)Els excedents d’explotacions econòmiques no exemptes.

 

 

Ara ve el punt que amb la reforma ha aixecat més controvèrsia per la problemàtica que suscita a les petites entitats sense ànim de lucre, i que regula l’obligació de declarar.

 

A partir del 2015 es donaran dues situacions:

– Subjectes totalment exempts de l’impost (apartat 1 de l’article 9) no estaran obligats a presentar l’Impost

– Subjectes parcialment exempts de l’impost (apartat 2 i 3 de l’article 9), estaran obligats a presentar l’impost i declarar la totalitat de les rendes, les exemptes i les no.

 

 

Aquesta nova obligació suposa incrementar, de manera espectacular, la complexitat de la gestió i comptabilitat de la seva activitat a petites entitats sense ànim de lucre que, en la seva immensa majoria, són portades des del voluntariat.

 

Degut a la gran alarma social que aquest fet ha ocasionat, el respectiu ministre d’economia, ha revelat unes declaracions en les que accepta l’error, i diu que s’estudia incorporar exempcions a l’obligació de declarar posant uns límits, és a dir, no haurien de declarar les entitats que facturin menys de 50.000 euros anuals, i que les seves rendes no exemptes subjectes a retenció no superin els 1.000 euros.

 

Encara no hi ha cap modificació legal aprovada.

 


Sin respuestas a "Reforma fiscal: Entitats sense ànim de lucre versus Impost de Societats"


    Por favor, comentar aquí

    Puede añadir html

    Captcha *