Delicte Fiscal

 delicte2

 

Portem un temps que, ja sigui degut a la corrupció com a temes de frau fiscal, és molt comú sentir la paraula delicte. Però sabem que és? Perquè cal diferenciar el que és un infracció (mereix tot un article), que pot anar de lleu a greu, amb hisenda del que és un delicte. 

Anem a fer una pinzellada sobre el tema.

La reforma del 2015 del Codi Penal ha fet una regulació més exhaustiva del delicte fiscal per poder-ho delimitar millor, i ha endurit el seu tractament en totes les vessants.

En primer lloc cal dir que el delicte fiscal exigeix l’existència d’una conducte intencional i deliberadament dirigida a cometre frau, és a dir, que qui defrauda té coneixement del deute o del deure d’ingressar i omet voluntàriament aquest ingrés.

En segon lloc, caldria distingir entre delicte general i l’agreujat.

  • El delicte fiscal general, és aquell que suposa un frau de més de 120.000 euros de quota. La seva prescripció seria als 5 anys.
  • El delicte fiscal agreujat, és aquell en el qual la quantitat defraudada supera els 600.000 euros de quota, o bé s’ha comés el frau en el si d’una organització o d’un grup criminal. La seva prescripció seria als 10 anys.

Per evitar els efectes del delicte fiscal, la llei obliga al contribuent, no només a pagar la quota tributaria defraudada, sinó també els famosos interessos de demora meritats i la sanció imposada. És necessari ingressar-ho tot si es vol regularitzar la situació amb hisenda, cal fer efectiu des de l’inici tot el deute tributari.

Els tractaments dels delictes varien segons la tipologia:
1. Delicte fiscal amb frau superior a 120.000 euros de quota:
– Presó de 1 a 5 anys
– Condemna accessòria:
 sanció que pot anar del tant al sèxtuple
 pèrdua de subvencions i beneficis públics de 3 a 6 anys
– Prescripció: 5 anys

2. Delicte fiscal amb frau superior a 600.000 euros de quota o comés dintre de grup criminal o persones interposades:
– Presó de 2 a 6 anys
– Condemna accessòria:
 sanció que pot anar del doble al sèxtuple
 pèrdua de subvencions i beneficis públics de 4 a 8 anys
– Prescripció: 10 anys

3. Delicte fiscal amb frau superior a 50.000 euros en subvencions i ajudes de l’UE o contra la hisenda europea:
– Presó de 1 a 5 anys
 sanció que pot anar del tant al sèxtuple
 pèrdua de subvencions, ajudes i beneficis públics de 3 a 6 anys
– Prescripció: 5 anys

4. Delicte fiscal amb frau entre 4.000 i 50.000 euros en subvencions i ajudes de l’UE o contra la hisenda europea:
– Presó: de 3 mesos a 1 any
– Condemna accessòria:
 sanció que pot anar del tant al triple
 pèrdua de subvencions i beneficis públics de 6 mesos a 2 anys
– Prescripció: 5 anys

 

 


Sin respuestas a "Delicte Fiscal"


    Por favor, comentar aquí

    Puede añadir html

    Captcha *