Novetats renda 2014

 
Resultado de imagen de imágenes renta 2014
 
 
Com tots sabem fins el 30 de juny hi ha termini per presentar la declaració de renda de l’any 2014.

Les novetats que cal tenir en compte són les que detallem a continuació:

1. Respecte l’obligació de declarar:
Des de 1 el de gener de 2014 s’exclou del límit conjunt de l’obligació de declarar de 1.600 euros, que preveu l’article 96.2.b) de la Llei de l’IRPF, per als rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva (IIC), en què la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.

2. Exempcions i retribucions en espècie aplicables al treballador:
S’introdueix un nou límit addicional de 180.000 euros per a les indemnitzacions per acomiadament exemptes contemplades en l’article 7.i) de la LIRPF.
Aquest límit s’aplica (DT 22a, que va entrar en vigor el 2014.11.29):
• A les indemnitzacions per acomiadament o cessament produïts a partir de l’1 agost 2014.
• Els acomiadaments que derivin d’un ERO aprovat o un acomiadament col·lectiu comunicat a l’autoritat laboral amb posterioritat a 1 agost 2014.

3. Activitats econòmiques en estimació directa:
• Es manté la limitació a la deduïbilitat de les despeses per amortització que serà aplicable als contribuents que no compleixin els requisits per a ser considerats empreses de reduïda dimensió.
• Es manté la reducció del límit màxim de la deducció del fons de comerç i de l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida (art. 12.6 i 7 LIS) per als contribuents que no tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió.
• Es prorroga la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació.

4. Activitats econòmiques en estimació objectiva:
• L’Ordre ministerial que desenvolupa els mòduls per a 2015, estableix amb aplicació retroactiva per al 2014, un nou índex corrector en relació amb els cultius de terres de regadiu que utilitzen energia elèctrica (DA 5a), que serà aplicable per qualsevol de les activitats agrícoles del règim d’estimació objectiva que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles.
• Des de l’1 gener 2014 estan obligats a portar el llibre registre de vendes i ingressos dels contribuents que exerceixin les activitats econòmiques en estimació objectiva susceptibles de retenció a l’1 per 100.

5. Guanys i pèrdues patrimonials: exempció
• Amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la:
— Dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o anàlogues.
— Transmissió d’habitatge realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials, quan concorrin els mateixos requisits que per a la dació en pagament.

Requisit: que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute.

• Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió a partir del 7 juliol 2014 d’accions o participacions d’empreses de nova o recent creació que hagin romàs en el patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys (comptats de data a data) des de la seva adquisició, sempre que es compleixin els requisits i condicions establerts en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l’IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre del 2012.

6. Base imposable de l’estalvi:
• Es permet que el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari derivat de deute subordinat o participacions preferents de l’exercici es puguin compensar amb el saldo positiu dels guanys patrimonials de la base imposable de l’estalvi.
• Es permet que les pèrdues que derivin de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi de deute subordinat o participacions preferents amb un període superior a un any, es puguin compensar amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi.

L’aplicació d’aquesta especialitat s’estén no només a les rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents o d’altres valors rebuts en substitució d’aquestes del mateix exercici sinó també a les corresponent als períodes impositius 2010, 2011, 2012 i 2013, sempre que no hagi finalitzat el termini de 4 anys previst en l’article 49.1 de la Llei IRPF.

En conseqüència, les pèrdues que derivin de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi de deute subordinat o participacions preferents generades amb un any o menys d’antelació no es beneficien d’aquest règim especial (DA39ª).

7. Base imposable general:
Excepcionalment i només en 2014, els rendiments de capital mobiliari negatius que derivin de participacions preferents i/o deute subordinat així com els rendiments de capital mobiliari negatius i/o les pèrdues que derivin de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi de participacions preferents i/o deute subordinat, de 2010 a 2013 o del mateix exercici, que no hagin pogut compensar-se en la base imposable de l’estalvi, puguin compensar amb els guanys de la base imposable general del període, amb el límit de l’import dels guanys derivades de la transmissió d’elements patrimonials adquirits amb un any o menys.

8. Deduccions per inversió empresarial:
• Es prorroga per al 2014 l’aplicació de les deduccions de l’article 38 del LIS (deducció per inversions en béns d’interès cultural, per inversions en produccions cinematogràfiques i audiovisuals i per inversions en l’edició de llibres).
• Es prorroga per al 2014 la deducció per despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació de l’article 40 LIS

 


Sin respuestas a "Novetats renda 2014"


    Por favor, comentar aquí

    Puede añadir html

    Captcha *