Reforma fiscal: noves retencions i ingressos a compte

 

En el mes de desembre passat es va aprovar la Reforma Fiscal que afecta a tots els impostos en general.

 

Davant la densitat de la reforma, començarem poc a poc a detallar les modificacions més importants que comporta. 

 

En primer lloc esmentarem les noves retencions i ingressos a compte que s’han aprovat.

 

Classe de

renda

Procedència

 

Tipus

aplicable

2015

Tipus

aplicable

2016

 Treball             Relacions laborals i estatutàries en general 

Variable

segons

procediment

general     

Variable

segons

procediment

general     

 Pensions i havers passius del sist. públic (Seguretat Social i Classes Passives)
 Pensions de sist. privats de previsió general
 Pensionistes amb dos o més pagadors 
 Prestacions per atur en la modalitat de pagament únic

 Consellers i administradors (d’entitats les quals tenen un import net de la xifra de negoci de l’últim període impositiu tancat superior a 100.000 euros)

 37%  35% 
 Consellers i administradors (d’entitats les quals tenen un import net de la xifra de negoci de l’últim període impositiu tancat inferior a 100.000 euros)  20%  19% 
 Premis literaris, artístics o científics no exempts  20%   19%
 Cursos, conferències, seminaris  19%  18%
 Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques  19%  18% 
 Endarreriments  15%  15% 

 Règim fiscal especial per treballadors desplaçats a territori espanyol:

 -Fins a 600.000 euros

– Des de 600.000 euros

 

 24% 

 47%

 

 24%

 45%

 Activitats

 professionals

  

 Amb caràcter general  19% 18% 
 Professionals de nou inici (en l’any d’inici i en els dos posteriors)  9%  9%

 Si rendiments íntegres d’activitats prof. de l’exercici anterior són inferiors a 15.000 euros (i a més, aquest import és superior al 75% de: rdtes íntegres totals act.econòmica + rdtes treball exercici anterior)

 15%  15%
 Altres activitats  econòmiques     Activitats agrícoles i ramaderes en general  2%  2%
 Activitats forestals   2%  2%
 Activitats empresarials en Estimació Objectiva (mòduls)  1%  1%
 Rendiments per cessió d’imatge  24%  24%
 Guanys  patrimonials  Premis per joc, loteries, concursos, rifes….subjectes a retenció  20%  19%
 Altres guanys  patrimonials   Transmissió de drets de subscripció: a partir de 1.1.2017 al 19%    
 Transmissió d’accions i participacions en Fons de Pensions  20%   19%
 Capital  mobiliari     Derivats de la participació en fons propis d’entitats   20%  19% 
 Cessió a tercers de capitals propis  20%   19% 
 Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa  20%  19%
 Propietat intel·lectual, industrial, prestació assistència tècnica  20%  19%
 Arrendament i subarrendament de bens mobles, negocis i mines  20%  19%

 Rendiments derivats de la cesió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica

 24%  24%
 Capital  immobiliari  Arrendament o subarrendament de bens immobles urbans  20%  19%

 


Sense respostes a "Reforma fiscal: noves retencions i ingressos a compte"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *