Reforma fiscal: noves retencions i ingressos a compte

 

En el mes de desembre passat es va aprovar la Reforma Fiscal que afecta a tots els impostos en general.

 

Davant la densitat de la reforma, començarem poc a poc a detallar les modificacions més importants que comporta. 

 

En primer lloc esmentarem les noves retencions i ingressos a compte que s’han aprovat.

 

Classe de

renda

Procedència

 

Tipus

aplicable

2015

Tipus

aplicable

2016

 Treball            Relacions laborals i estatutàries en general 

Variable

segons

procediment

general     

Variable

segons

procediment

general     

 Pensions i havers passius del sist. públic (Seguretat Social i Classes Passives)
 Pensions de sist. privats de previsió general
 Pensionistes amb dos o més pagadors 
 Prestacions per atur en la modalitat de pagament únic

 Consellers i administradors (d’entitats les quals tenen un import net de la xifra de negoci de l’últim període impositiu tancat superior a 100.000 euros)

 37% 35% 
 Consellers i administradors (d’entitats les quals tenen un import net de la xifra de negoci de l’últim període impositiu tancat inferior a 100.000 euros) 20% 19% 
 Premis literaris, artístics o científics no exempts 20%  19%
 Cursos, conferències, seminaris 19% 18%
 Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques 19% 18% 
 Endarreriments 15% 15% 

 Règim fiscal especial per treballadors desplaçats a territori espanyol:

 -Fins a 600.000 euros

– Des de 600.000 euros

 

 24% 

 47%

 

 24%

 45%

 Activitats

 professionals

  

 Amb caràcter general 19%18% 
 Professionals de nou inici (en l’any d’inici i en els dos posteriors) 9% 9%

 Si rendiments íntegres d’activitats prof. de l’exercici anterior són inferiors a 15.000 euros (i a més, aquest import és superior al 75% de: rdtes íntegres totals act.econòmica + rdtes treball exercici anterior)

 15% 15%
 Altres activitats  econòmiques    Activitats agrícoles i ramaderes en general 2% 2%
 Activitats forestals  2% 2%
 Activitats empresarials en Estimació Objectiva (mòduls) 1% 1%
 Rendiments per cessió d’imatge 24% 24%
 Guanys  patrimonials Premis per joc, loteries, concursos, rifes….subjectes a retenció 20% 19%
 Altres guanys  patrimonials  Transmissió de drets de subscripció: a partir de 1.1.2017 al 19%  
 Transmissió d’accions i participacions en Fons de Pensions 20%  19%
 Capital  mobiliari    Derivats de la participació en fons propis d’entitats  20% 19% 
 Cessió a tercers de capitals propis 20%  19% 
 Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa 20% 19%
 Propietat intel·lectual, industrial, prestació assistència tècnica 20% 19%
 Arrendament i subarrendament de bens mobles, negocis i mines 20% 19%

 Rendiments derivats de la cesió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica

 24% 24%
 Capital  immobiliari Arrendament o subarrendament de bens immobles urbans 20% 19%

 


Sin respuestas a "Reforma fiscal: noves retencions i ingressos a compte"


    Por favor, comentar aquí

    Puede añadir html

    Captcha *