Com convertir-se en emprenedor o autònom IV

 

En el quart i últim article d’aquesta sèrie es tractarà de com un autònom pot crear una societat limitada (S.L), és la forma jurídica més utilitzada en el nostre país.

 

 

Els punts que caracteritzen aquest tipus d’empresa són:

 

 • Es requereix un mínim d’un soci, sense existir límit màxim. En el cas d’un sol soci es crea una societat limitada unipersonal.

 • Existeix un mínim de capital social de 3.005,06 € per constituir la societat. Ha d’estar totalment desemborsat, és a dir s’ha de fer efectiu al constituir. Aquest capital social pot ser aportació monetària o també en béns, com pot ser ordinadors, vehicles, etc; aquests béns han de tenir una valoració econòmica acceptada per tots els socis. El capital social esta dividit en aportacions, la seva transmissió ve regulada en els estatuts de la societat, i la resta de socis tenen dret preferent respecte a tercers.

 • La responsabilitat dels socis és solidaria entre ells i limitada al capital social aportat per cadascun dels socis.

 • La constitució ha de fer-se mitjançant escriptura pública signada davant de notari. En aquesta escriptura s’han d’incloure els estatuts, que seran les normes que regiran el funcionament de la societat, la relació dels socis, com s’administrarà i gestionarà, i d’altres circumstàncies que influeixen en el desenvolupament de l’empresa. Després aquesta constitució ha de presentar-se en el Registre Mercantil de la província en la qual es domiciliï la societat.

 • Obligacions fiscals, la societat tributa per Impost de Societats els guanys que obtingui, també tributarà per IVA i per les retencions d’IRPF (lloguer, treballadors i professionals).

 • A nivell de règim de seguretat social, hi han diversos nivells:

1. Règim d’autònoms (RETA): per tots els administradors que exerceixin el càrrec lucrativament (és a dir a canvi d’uns diners) i que influeixin en el funcionament de la societat; i socis que tinguin control de la societat, és a dir que posseeixin la tercera part del capital social o més, o que posseint la quarta part o més tinguin tasques directives.

2. Règim general: socis treballadors que posseeixin menys de la tercera part del capital social i els treballadors de plantilla.

3. Règim general sense FOGASA/ATUR: els socis treballadors que posseeixin menys del 25% del capital social i que no tinguin càrrecs directius.

 

 

Concretem les diferents obligacions:

 

Tràmits per començar l’activitat :

 

 1. Escollir si es vol exercir l’activitat en un local o no, en cas afirmatiu s’ha de consultar a l’Ajuntament del municipi a on es volem instal·lar, per saber quins tràmits s’han de fer per l’obertura del local, ja que poden variar segons la normativa local.

   

 1. Sol·licitud de certificació de denominació social. El Registre Mercantil Central ha d’autoritzar a utilitzar un nom en concret per la societat. Aquesta autorització es sol·licita a través de la seva web www.rmc.es (denominacions socials/sol·licitud de certificats).

 

A la sol·licitud es farà constar, per preferència, tres noms escollits per la societat, i el Registre autoritzarà aquella que no s’assembli a cap ja utilitzada per no generar confusió en el tràfic mercantil.

 

 1. Dipositar el capital mínim per constituir la societat en una entitat bancària. Al moment, el banc o caixa emet un certificat que acredita que s’ha obert un compte corrent a nom de la societat en constitució i les aportacions que ha fet cadascuna de les persones que s’associen (fet que determina el poder de decisió i el dret a cobrar beneficis a la societat).

   

 2. Escriptura pública de constitució, vol dir que es signa davant notari, en la qual s’inclouen els Estatuts de la societat, el certificat positiu del RMC i el certificat emès per l’entitat bancària.

   

 3. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF provisional. Es aconsellable sol·licitar el CIF provisional abans d’iniciar efectivament l’activitat (abans de facturar), mitjançant la presentació del model 036 a hisenda assignen un número CIF a la societat tot i que no s’iniciï l’activitat encara.

 

Si l’empresa ha de rebre factures a nom seu abans d’iniciar l’activitat, s’ha de sol·licitar a hisenda l’alta prèvia a l’inici d’activitat marcant la casella 504 a la declaració censal model 36, així es té la possibilitat de deduir les despeses que genera el nostre negoci prèvies a l’inici d’activitat (abans que s’emetin factures).

 

 1. S’ha de liquidar el ITP (Impost de Transmissió Patrimonial), que en aquest cas serà el 1% del capital social, al tractar-se d’una operació societària. Aquest impost es paga a l’Agència Tributària de Catalunya, mitjançant el model 600, i en el termini d’un mes a partir de la data de signatura de la constitució.

 

 1. Inscripció en el Registre Mercantil. Amb aquesta inscripció la societat adquireix personalitat jurídica amb efectes retroactius des de la seva constitució davant de notari, vol dir que tots els actes realitzats a partir d’aquesta data esdevenen vàlids. La inscripció al Registre es produeix al cap de 15 dies hàbils a partir de la presentació.

 

 1. Declaració censal d’alta. La inscripció al cens de l’Agència tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística, es comunicarà mitjançant el model 036, declaració censal que l’hauran de presentar aquelles entitats que sol·licitin l’assignació d’un número CIF i que tinguin obligació d’identificar els seus socis, comuners o partícips.

 

L’alta d’IAE (Impost Activitat Econòmica) esta integrada en el model 036, així es comunica a hisenda la data d’alta de l’activitat i l’activitat que es desenvoluparà a partir d’aquell moment. Els subjectes passius de l’Impost de Societats i les societats civils amb un import net de la xifra de negoci inferior a un milió d’euros estan exemptes del seu pagament però obligats a comunicar l’alta.

 

 1. Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social, mitjançant el model TA07; i alta de l’empresari i dels treballadors. S’ha de tenir en compte que els diferents nivells de socis i administradors poden determinar que estiguin inclosos, segons l’esmentat en l’apartat de definició de la SL, o bé en el règim de treballador autònom (RETA) o bé en el general o en el general sense atur.

   

 2. En cas de tenir un local a on exercir l’activitat s’haurà de comunicar l’obertura del centre de treball al servei territorial corresponen del Departament de Treball. Igualment es obligatori tenir un Llibre de Visites per centre de treball, independentment es tingui treballadors o no; aquest llibre s’ha de diligenciar a la Delegació de Treball i Seguretat Social que pertoqui.

 

 

Fiscalitat:

 

Les Societats Limitades són subjectes passius de l’Impost de Societats (IS), això implica que els guanys obtinguts per la societat tributaran segons la normativa de l’IS.

 

Detallant:

A. Tributació del benefici: seguint la normativa de l’Impost de Societats l’empresa determinarà la seva base imposable, i sobre aquesta base s’aplicaran, en l’actualitat (de manera general), els següents percentatges: un 25% sobre els primers 120.000 euros de beneficis, i el 30% sobre el que passi d’aquesta quantitat. Model 200 d’hisenda.

 

B. Pagaments a compte: en els mesos d’abril, octubre i desembre, de manera general, pagarà el 18% de la base imposable de l’IS de l’any anterior. Model 202 d’hisenda.

 

C. IVA: la societat esta sotmesa al règim general d’IVA, per tant cada trimestre mitjançant el model 303, declararà la diferència entre IVA repercutit (vendes) i IVA suportat (compres).

 

D. Retencions IRPF: si la societat és la titular d’un local de lloguer a on desenvolupa l’activitat, haurà de declarar mitjançant el model 115, la retencions en aquest concepte; i mitjançant el model 111 les retencions fetes a treballades i les que li han fet els professionals.

 

E. Les SL estan obligades a presentar una sèrie de declaracions anuals informatives que serveixen a hisenda per descobrir possibles incoherències amb els imports pagats durant l’any en els diferents impostos per tal de detectar fraus.

 

 

Obligacions mercantils:

 

Portar els següents llibres de comerç:

 • llibre diari

 • llibre d’inventari i comptes anuals

 • llibre d’actes

 • llibre registre d’accions/participacions nominatives

 • llibre de factures emeses

 • llibre de factures rebudes

 • llibre de determinades operacions intracomunitàries

 • llibre registre de béns

 

 

 

Si vols consultar els altres articles de la sèrie:

Com convertir-se en emprenedor o autònom I – RETA: règim de treballador autònom de la seguretat social

Com convertir-se en emprenedor o autònom II – Pases a fer per començar l’activitat com autònom/professional

Com convertir-se en emprenedor o autònom III – Pases a fer per començar l’activitat com a Societat Civil Privada (SCP)

 

 

 

 


Sin respuestas a "Com convertir-se en emprenedor o autònom IV"


  Por favor, comentar aquí

  Puede añadir html

  Captcha *