Canvi tipus impositiu IRPF

 

 

El Real Decret-Llei aprovat el 12 de juliol del 2012 i publicat al BOE el 13 de juliol del 2012 suposa una reforma en l’IRPF que inclou una modificació en els tipus impositiu de les retencions a aplicar per professionals i altres autònoms.

A nivell general es modifica la legislació existent i totes les activitats professionals queden subjectes a una retenció del 19% de l’IRPF, a més s’estableix que el tipus reduït que es pot aplicar els primers anys d’activitat (primers tres exercicis fiscals) és del 9%. Ara bé, com a mesura transitòria s’estableix que la retenció a aplicar durant el 2012 i 2013 serà del 21%, entrant en vigor aquesta modificació l’1 de setembre de 2012.

El text indica que aquest increment s’aplicarà tant als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

Però també als rendiments d’activitats professionals, per tant tots aquells epígrafs de l’IAE que estiguin dintre del grup de “Professional” estaran subjectes a aquest canvi.

 

 

D’aquesta manera, el professional avançarà aquest percentatge dels seus ingressos i el regularitzarà posteriorment en la seva declaració anual de l’IRPF. Per tant aquesta pujada suposa un augment de la quantitat amb la qual els professionals financen l’Estat a compte de l’impost que els correspon pagar pel rendiment de la seva activitat.

Cal destacar que hi ha algunes diferències en els pagaments a compte dels autònoms en activitat empresarial pel que fa als que estan en activitats professionals. Els primers, els que estan donats d’alta a un epígraf d’activitat empresarial, no apliquen retenció en els seus cobraments i realitzen una declaració trimestral d’IRPF per la qual avancen el 20% del seu rendiment net, aquest percentatge no ha variat. Els professionals en canvi, apliquen retenció en les seves factures i si tenen un 70% dels seus ingressos subjectes a retenció (pot haver casos en què una mateixa persona realitzi activitat empresarial i professional alhora) no estan obligats a presentar liquidació trimestral, però avancen un percentatge sobre els seus ingressos bruts, no nets.

 Sense respostes a "Canvi tipus impositiu IRPF"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *